Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Lepší tisk umístěného na webovém rozhraní www.lepsi-tisk.cz (dále jen „webové rozhraní“), prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem mezi naší společností

Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

IČ: 25578260,

DIČ: CZ25578260,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35173

Adresa pro doručování: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice

Telefonní číslo: + 420 727 865 921

Kontaktní e-mail: lepsitisk@gmail.com

info@mcl.cz

jako poskytovatelem služeb, resp. prodávajícím

a Vámi jako odběratelem služeb, resp. kupujícím

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám služby či zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu uvedenou v objednávce. Celková cena služby či zboží (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dopravou a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme zejména grafické, kresličské a knihařské služby a digitální tisk. Bližší specifikaci našich služeb naleznete na webovém rozhraní. Výsledkem poskytnuté služby jsou věci specifikované v objednávce služby (dále také jako „zhotovené zboží“).

1.2. Na co se vztahuje smlouva?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Půjde zejména o smlouvu o dílo nebo o kupní smlouvu.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 •  nárok na záruku na zhotovené zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 •  právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
1.5. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 •  zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 •  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Před objednáním máte možnost podat nezávaznou poptávku našich služeb.

2.2. Co je to nezávazná poptávka?

Prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) můžete podat nezávaznou poptávku našich služeb. Poptávku můžete kromě vyplnění formuláře podat případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Nezávazná poptávka musí obsahovat zejména počet a druh věcí, o jejichž zhotovení máte zájem, a Vaše kontaktní údaje (zejména telefonní číslo a email).

Po obdržení poptávky Vám bez zbytečného odkladu zašleme e-mail obsahující informace o celkové ceně a o předpokládaném termínu zhotovení. Při kalkulaci vycházíme z údajů uvedených v poptávce, které považujeme za správné a úplné.

2.3. Jak podat závaznou objednávku?

Závaznou objednávku můžete následně podat prostřednictvím e-mailu. Objednávka musí obsahovat počet a druh věcí, o jejichž zhotovení máte zájem, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační). Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Bez předchozího podání poptávky můžete objednávku podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním zakázkového formuláře), nebo telefonicky, případně jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh služby, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.4. Jak potvrzujeme objednávku?

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Vezměte na vědomí, že právo odmítnout objednávku máme i v případě, kdy objednávka obsahuje obrazový materiál, který:

 •  je svou povahou pornografií či dětskou pornografií; nebo
 •  zobrazuje násilí na člověku či zvířatech; nebo
 •  jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
2.5. Jak zjistíte cenu za službu?

Orientační cenu je možné zjistit prostřednictvím výpočetní kalkulačky umístěné na webovém rozhraní. Takto zjištěná cena není závazná. Kalkulaci konečné ceny Vám po podání poptávky zašleme e-mailem.

Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

2.6. Kdy je smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí závazné objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu za objednané služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být v případě objednávky bez předchozího podání poptávky součástí informace o obdržení závazné objednávky dle článku 2.4 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

2.7. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.6 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné.

2.8. Může se cena služby uvedená na webovém rozhraní měnit?

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby v průběhu objednávání služby, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání služby již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek.

2.9. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.10. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.11. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.12. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY, POSKYTNUTÍ SLUŽBY A DODÁNÍ ZHOTOVENÉHO ZBOŽÍ

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 •  v hotovosti při zaslání zhotoveného zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 •  bezhotovostně před dodáním zhotoveného zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zhotoveného zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zhotoveného zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.6. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Kdy zahájíme práce na zakázce?

Grafické, kresličské a knihařské práce, jakož i digitální tisk věcí specifikovaných v objednávce, budou zahájeny bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky (při platbě v hotovosti), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

3.6. Jak posíláme zhotovené zboží?

Způsoby dodání zhotoveného zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zhotoveného zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

3.7. Jaké jsou náklady na dodání zhotoveného zboží?

Náklady na dodání zhotoveného zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zhotoveného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zhotoveného zboží zahrnuje.

3.8. Kdy Vám zhotovené zboží dodáme?

Doba dodání zhotoveného zboží vždy závisí na povaze objednávky (tj. zejména na velikosti či objemu zhotovovaného zboží či na náročnosti procesu zhotovování zboží) a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zhotovené zboží předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zhotoveného zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zhotoveného zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zhotovené zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

3.9. Jak postupovat při převzetí zhotoveného zboží?

Při převzetí zhotoveného zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zhotoveného zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace služby z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zhotoveného zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zhotoveného zboží.

3.10. Co se stane v případě, že zhotovené zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zhotovené zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zhotovené zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zhotoveného zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zhotoveného zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše ceny služby, pokud je nižší než 500 Kč.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy potom ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.

4.1. Můžete odstoupit od smlouvy ještě předtím, než fyzicky obdržíte zboží?

Odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním jsme na základě Vašeho požadavku započali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy. Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

4.2. Můžete odstoupit od smlouvy po dodání zboží?

Upozorňujeme, že zhotovované zboží má povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží tedy není v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné.

4.3. Jak postupovat v případě odstoupení od smlouvy?

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší.

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?

Podáním objednávky na poskytnutí služby, jejímž předmětem bude nákup věcí, u nichž je podmínkou užívání minimální věk 18 let, popřípadě jiná podmínka, kterou stanoví zákon, stvrzujete, že tuto podmínku splňujete. Upozorňujeme, že jsme oprávněni si splnění výše uvedené podmínky ověřit.

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací zaměstnancům naší společnosti, nebo dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost

ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Vezměte na vědomí, že v případě, že obrazový materiál dodaný za účelem vytvoření fotoknihy, kalendáře či obdobného zboží z Vaší strany, porušuje autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví jiných osob, odpovídáte za následky porušení těchto práv.

 Řešení případných sporů:

"Případné spory s námi máte možnost řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce."

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.

Digitální tisk | barevná A4 od 3,90 Kč | barevná A3 od 5,90 Kč Průvodce zadáním zakázky | Pošlete nám vaše podklady a my Vám do 48 hodin zašleme tisky Co byste měli vědět přd odesláním zakázky | akceptované formáty, rozměry tisknutelné oblasti, ovladače