Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu

Reklamační řád

Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb a jejich výsledku (zboží) objednaných prostřednictvím serveru Lepší tisk provozovaného naší společností

Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

IČ: 25578260,

DIČ: CZ25578260,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 35173

Adresa pro doručování: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice

Telefonní číslo: + 420 727 865 921

Kontaktní e-mail: lepsitisk@gmail.com, info@mcl.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba je poskytnuta s řádnou odbornou péčí a včas a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí to, že služba odpovídá jejímu popisu a že zhotovené zboží, které je hmotným výsledkem služby:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady zhotoveného zboží nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Za vadu zhotoveného zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

U zhotoveného zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné poskytnutí náhradní služby služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, máte právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle Vašeho požadavku buď opravou zboží, nebo zhotovením nového (shodného) zboží bez vad; není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (tj. můžete požadovat vrácení peněz).

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni zhotovit novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat zhotovení nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
 • jste vadu sami způsobili.

Práva z vadného plnění Vám též nenáleží, pokud:

 •  jste před převzetím zhotovené věci o její vadě věděli;
 •  jste vadu zhotovené věci sami způsobili;
 •  uplynula záruční doba na zhotovené zboží.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady zhotoveného zboží se dále nevztahují na:

 •  opotřebení zhotoveného zboží způsobené jeho užíváním;
 •  vady způsobené nesprávným užíváním zhotoveného zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 •  pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 •  reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zhotovení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující zhotovení zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 24.6.2015.

Digitální tisk | barevná A4 od 3,90 Kč | barevná A3 od 5,90 Kč Průvodce zadáním zakázky | Pošlete nám vaše podklady a my Vám do 48 hodin zašleme tisky Co byste měli vědět přd odesláním zakázky | akceptované formáty, rozměry tisknutelné oblasti, ovladače